Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
 • Prof. Piotr Wiland <br> dr n. med. Ewa Morgiel

  Prof. Piotr Wiland
  dr n. med. Ewa Morgiel

  Inhibitory JAK spojrzenie w przyszłość farmakoterapii chorób reumatycznych • Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Patomechanizm zapalny w rzs z uwzględnieniem punktu uchwytu leków biologicznych i leków syntetycznych celowanych

 • dr Patryk Woytala

  dr Patryk Woytala

  Autoimmunologiczna choroba ucha wewnętrznego 

Dr hab. n. med.

Mariusz PUSZCZEWICZ, prof. UM

Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób

Wewnętrznych UM w Poznaniu


 

Dr n. med.

Bogna GRYGIEL-GÓRNIAK

Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób

Wewnętrznych UM w Poznaniu


Wstęp

 

Dna moczanowa jest chorobą zapalną stawow wynikającą z odkładania się kryształow moczanu jednosodowego (ang. monosodium urate, MSU) w tkankach i narządach, takich jak stawy, nerki lub skora, oraz ich obecności w płynie stawowym. U podstawy tych procesow patologicznych leży krystalizacja i fagocytoza MSU, ktory wytrąca się po przekroczeniu granic jego rozpuszczalności (w stężeniach powyżej 6,8 mg/dl), co prowadzi do rozwoju ostrego lub przewlekłego zapalenia stawow [1–4]. Dna moczanowa jest najczęstszym zapaleniem występującym u osob dorosłych w krajach wysoko rozwiniętych i dotyczy 1–2% populacji. Chorobowość wzrasta wraz z wiekiem i osiąga 7% u mężczyzn powyżej 65. r.ż. oraz ok. 3% u kobiet w wieku 85 lat. Dna moczanowa to jednocześnie najczęstsza postać zapalenia stawow u mężczyzn. W ciągu ostatnich 20 lat obserwuje się 2-krotny wzrost zachorowalności na tę chorobę. Fakt ten częściowo wiąże się ze zwiększeniem odsetka osob z zespołem metabolicznym, ktory występuje u połowy chorych z dną moczanową [5].

 

 

Ryc. 1.Konsekwencje molekularne i kliniczne hiperurykemii

 

 

Patomechanizm hiperurykemii i dny moczanowej

Do akumulacji moczanu sodu dochodzi wskutek zmniejszonego wydalania przez nerki, rzadziej zwiększonego wytwarzania kwasu moczowego (ang. uric acid, UA) lub nadmiernej podaży puryn z dietą. Ze względu na to, że moczany mogą wytrącać się w temp. ok. 30C nawet przy niskich stężeniach (4 mg/dl), obserwuje się odkładanie kryształow MSU w tkankach słabo unaczynionych, np. ścięgnach i więzadłach, oraz nieunaczynionych, np. chrząstkach małżowin usznych lub w okolicy stawow obwodowych (ryc. 1) [4]. Należy podkreślić, że w stępowanie hiperurykemii nie jest jednoznaczne z rozpoznaniem dny moczanowej, jednak podwyższone stężenia kwasu moczowego zwiększają ryzyko rozwoju tej choroby, a także ryzyko chorob sercowo-naczyniowych, zwłaszcza nadciśnienia tętniczego, zawału serca, choroby niedokrwiennej i udaru mozgu [6]. Obecne rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia dny moczanowej opierają się na wytycznych Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Walki z Chorobami Reumatycznymi (ang. European League Against Rheumatism , EULAR) [7] oraz Amerykańskiego Towarzystwa Reumatologicznego (ang. American College of Rheumatology, ACR) [2 3]. Jednak ostatnie lata są okresem rozkwitu badań dotyczących diagnostyki i leczenia dny. Poznanie nowych mechanizmow molekularnych tej choroby pozwala lepiej zrozumieć jej etiopatogenezę. W rozwoju dny wykazano udział cytokin (IL-1, IL-1 β , IL-18), co umożliwiło odkrycie nowych punktow wychwytu dla potencjalnych lekow stosowanych w tej chorobie (antagonistow interleukin).

 

 

Mechanizm immunologiczny dny moczanowej

 

W ostatnich latach poznano nowe mchanizmy działania kwasu moczowego, tory aktywuje układ opełniacza oraz tzw. NALP3 inflamasom (nazywany rownież kriopiryną).  Kriopiryny należą do białek, ktore są zależne od genu NLRP3  – kodującego rodzinę receptorow NOD- -podobnych (ang. NOD-like receptors) [8]. Kodowane przez ten gen białka biorą udział w regulacji inflamasomu oraz apoptozy, a jego mutacja prowadzi do rozwoju rzadkich zespołow autoimmunologicznych dziedziczonych genetycznie, tzw.zespołow CAPS (ang.cryopyrin-associated periodic syndrome ). Do zespołow tych należy m.in. rodzinna  zimna pokrzywka (ang.familial cold   autoinflammatory syndrome FCAS),zespoł Muckle’a-Wellsa oraz przewlekł  niemowlęy zespołneurologiczno-skorno-stawowy (ang.chro

 

Ryc. 2. Mechanizm aktywacji inflamasomu w dnie moczanowej (inflamasom NALP3 jest składową NALP3, oligomeryzacyjnej domeny wiążącej nukleotydy oraz białka adaptorowe TUCAN/CARD8 oraz ASC). Powstały podczas aktywacji kompleks makromolekularny aktywuje prokaspazę-1, która działa proteolitycznie na pro-IL-1β i powoduje uwolnienie prozapalnej dojrzałej IL-1β przez jej receptor

 

Poznanie procesów molekular- nych odpowiedzialnych za rozwój dny moczanowej oraz procesów prowadzących do wystąpienia na- padów umożliwiło zastosowanie nowych metod terapeutycznych – głównie leczenia biologicznego z udziałem przeciwciał anty-IL-1 w ostrym stanie zapalnym (takich jak anakinra, kanakinumab, rylona- cept). Okazało się, że leczenie anty- cytokinowe pozwoliło na zahamo- wanie procesu zapalnego u chorych, u których nie można było uzyskać pożądanego efektu terapeutycznego z zastosowaniem leków urykosta- tycznych ani urykozurycznych [9].


Okresy dny moczanowej


Dna moczanowa jest chorobą nie- jednorodną symptomatologicznie, a w jej przebiegu mogą występować okresy bezobjawowe, jak i ostre stany zapalne stawów (tab. 1). U podstawy napadów dny leżą właściwości fizy- kochemiczne kwasu moczowego, który nie rozpuszcza się w wodzie i w niefizjologicznych wysokich stęże- niach zaczyna krystalizować, przede wszystkim w tkankach bradytroficz- nych (takich jak stawy śródstopno-pa- liczkowe). Wytrącające się kryształy kwasu moczowego silnie pobudzają komórki zapalne: neutrofile oraz ma- krofagi. Neutrofile otaczają i fagocy- tują kryształy MSU, a jednocześnie uwalniają cytokiny prozapalne. Pod- czas tego procesu neutrofile ulegają uszkodzeniu i uwalniają enzymy lizo- somalne, które również działają pro- zapalnie na tkanki. W konsekwencji klinicznie obserwuje się ostry napad dny moczanowej [7]. 


Diagnostyka dny moczanowej 


 

Do prawidłowej diagnostyki i lecze- nia dny moczanowej konieczna jest analiza płynu stawowego. Samo stę- żenie kwasu moczowego w surowicy nie koreluje z atakiem dny, obserwu- je się nawet jego zmniejszenie pod- czas napadu. W związku z tym pod- stawą rozpoznania dny moczanowej jest stwierdzenie obecności moczanu jednosodowego w płynie stawowym lub złogów kryształów w tkankach, tzw. tophi. Zmiany te często można uwidocznić za pomocą ultrasono- grafii wysokiej rozdzielczości i to- mografii komputerowej o podwójnej energii (ang. dual energy computed to- mography, DECT) [1–3, 7, 10]. 


Diagnostyka radiologiczna dny moczanowej 


W przebiegu dny moczanowej ob- serwuje się również postępujące zmiany radiologiczne, które wy- nikają z odkładania się moczanów w chrząstkach, kościach i częściach miękkich okołostawowych. Złogi te prowadzą do rozwoju ubytków oste- olitycznych, początkowo brzeżnie w przystawowych odcinkach kości, potem również wewnątrzstawowo. Radiologicznie obserwuje się okrą- głe, ostro odgraniczone nadżerki lub geody. Jeśli nadżerki występują brzeżnie, często mają charaktery- styczny wygląd halabardy. Dochodzi do zwężenia szpary stawowej, jed- nak na niewielkim odcinku jest ona zachowana. Nie stwierdza się uogól- nionego zaniku kostnego (możliwy jest miejscowy zanik w przypadku przewlekłego procesu zapalanego przebiegającego z dużą destrukcją kostną). Zmiany kostne są niesyme- tryczne i często dotyczą rąk i stóp.

W zaawansowanej chorobie w tkankach przystawowych wystę- pują guzki dnawe (tophi), odpowia- dające złogom moczanowym. Docho- dzi do zniszczenia chrząstki i nasad kostnych oraz ścięgien przez złogi, a w konsekwencji do licznych de- formacji stawowych i podwichnięć. Mogą się pojawić odczyny okost- nowe w kościach śródręcza i śród- stopia, a w okolicy kości piętowej

i stawu łokciowego występuje skost- nienie przyczepów ścięgien [10, 11]. 


 

Leczenie dny moczanowej 


 

Metody niefarmakologiczne po- winny obejmować:
– edukację chorego dotyczącą cho
roby;

– edukację w zakresie zaleceń

żywieniowych uwzględniającą prawidłowe planowanie cało- dziennych racji pokarmowych z obecnością produktów ubo- gopurynowych i alkalizujących oraz eliminację pokarmów wy- wołujących napady (głównie al- koholu, zwłaszcza piwa);

– zmianę stylu życia – w przypad- ku otyłości redukcję masy ciała, zwiększenie wysiłku fizycznego, w razie konieczności zaplanowa- nie również rehabilitacji ruchowej;

– informację dotyczącą sposobu leczenia ostrej i przewlekłej fazy choroby;

– edukację w zakresie możliwych powikłań związanych z chorobą lub działaniem ubocznym leków [1].

Wśród metod farmakologicz- nych należy wymienić:
– przewlekłe leczenie choroby;
– leczenie ataków dny;
– leczenie chorób współistniejących:

cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, a także chorób serca, nerek i prze- wodu pokarmowego [7]. 


 

Leczenie izolowanej hiperurykemii 


W przypadku rozpoznania izolo- wanej hiperurykemii nie stosuje się leczenia farmakologicznego, konieczna jest natomiast modyfika- cja stylu życia oraz współwystępu- jących czynników ryzyka rozwoju dny moczanowej (ryc. 3). Terapię le- kową stosuje się tylko w przypadku wysokich stężeń kwasu moczowe- go w surowicy, które przekraczają 12 mg/dl (713,8 μmol/l), a także gdy jego wydalanie jest większe niż 1100 mg/dobę. Stosowanie leków obniżających stężenie kwasu mo- czowego jest konieczne w zespole rozpadu guza nowotworowego oraz chorobach limfoproliferacyj- nych. Takie postępowanie farmako- logiczne ma również uzasadnienie w przypadku artropatii dnawej, na- wracających napadów dny, obecno- ści tophi lub typowych zmian radio- logicznych dla tej choroby [7, 10, 11]. 


Leki stosowane w terapii przewlekłej dny moczanowej 


Według rekomendacji EULAR [7] i ACR [2, 3], leczenie dny moczano- wej powinno obejmować obniże- nie stężenia kwasu moczowego, zmniejszenie stanu zapalnego i bólu (zwłaszcza podczas ataków dny) oraz terapię chorób współistniejących [10, 11]. Zgodnie z zaleceniami EULAR na- leży stosować leczenie do osiągnięcia celu (treat to target), czyli terapię, któ-

ra umożliwi osiągnięcie docelowych i trwałych stężeń kwasu moczowe- go, poniżej 6 mg/dl (idealnie poniżej 5 mg/dl). Lekami pierwszego rzutu są leki zmniejszające stężenie kwa- su moczowego, takie jak allopurynol lub febuksostat (wg ACR) [2, 3]. Jeśli nie jest możliwe osiągnięcie doce- lowego stężenia kwasu moczowe- go przy zastosowaniu inhibitorów oksydazy ksantynowej lub leków urykozurycznych, można łączyć te 2 grupy ze sobą [10, 11].

W przewlekłym leczeniu dny moczanowej najczęściej stosuje się allopurynol (tab. 2). Jest on podsta- wowym lekiem zmniejszającym stę- żenie kwasu moczowego w surowi- cy, odpowiednim do długofalowego leczenia dny [7]. Lek ten stosuje się również w hiperurykemii współwy- stępującej z zespołem metabolicz- nym czy nadciśnieniem tętniczym oraz w niektórych chorobach nerek. Za działania uboczne allopurynolu odpowiedzialny jest jego metabolit oksypurynol. Najgroźniejsze powi- kłanie stanowi zespół nadwrażliwo- ści na allopurynol (ang. allopurinol hypersensitivity syndrome, AHS), na- zywany również zespołem DRESS (drug rash with eosinophilia and sys- temic symptoms). Warto podkreślić, że nadwrażliwość na lek i ryzyko zmian skórnych są duże u osób z an- tygenem HLA-B58. W związku z tym zaleca się skrining na obecność tego R_2_R_2_R_2_

antygenu przed rozpoczęciem lecze- nia allopurynolem [1, 2].

Stosunkowo nowym lekiem stoso- wanym w przypadku złej tolerancji, działań ubocznych lub nieskuteczno- ści allopurynolu jest febuksostat. Jest on wskazany w niewydolności nerek, nasilonej hiperurykemii i guzkach dnawych. Metabolizuje się w wą- trobie do nieaktywnych glukuroni- dów, w mniejszym stopniu podlega oksydacji do aktywnych metaboli- tów. Może być stosowany również w przewlekłej chorobie nerek (PChN) – w stadium 2. i 3. [2]. Jest skuteczny zwłaszcza u osób z dużą hiperuryke- mią, przekraczającą 10 mg/dl, która często występuje w zespole rozpadu guza nowotworowego. Febuksostat rekomendowany jest zwłaszcza u chorych z niewydolnością nerek oraz przy konieczności przewlekłe- go stosowania cyklosporyny (np. po przeszczepie narządu). W daw- ce 80 mg/dobę jest skuteczniejszy w zmniejszaniu stężenia UA niż al- lopurynol w dawce 300 mg/dobę [1, 2]. Pomimo istniejących wskazań do stosowania tego leku, np. przy braku możliwości terapii allopurynolem, należy podkreślić, że częściej niż allopurynol powoduje on działania uboczne (atak dny moczanowej), a ich wystąpienie częściej staje się przyczyną przerwania terapii (ryc. 4). Ponadto w porównaniu z allo- purynolem nie zmniejsza częstości napadów dny. Dawka 40 mg febuk- sostatu odpowiada dawce 200–300 mg allopurynolu. W momencie roz- poczęcia terapii febuksostat może wywołać napad dny, dlatego w dnie przewlekłej powinien być stosowa- ny w dawce 80 mg 1 raz/dobę wraz z profilaktyką napadów artropatii dnawej (łącznie z kolchicyną poda- waną w małej dawce przez okres 6 miesięcy) [12].

Urykazy (peglotykaza – pegylo- wana urykazą, rasburykaza) zmniej- szają stężenie kwasu moczowego poprzez aktywację przemian kwasu moczowego w dobrze rozpuszczal- ną allantoinę. Są one stosowane w przypadku nietolerancji lub braku skuteczności inhibitorów oksydazy ksantynowej lub w ciężkiej dnie opornej na leczenie (peglotykaza) czy zespole lizy guza (rasburykaza).

Z kolei leki urykozuryczne (mo- czanopędne) zwiększają wydalanie kwasu moczowego z moczem i są wskazane zwłaszcza w przypadku małej dobowej eliminacji kwasu moczowego (< 700 mg/dobę). Uła- twiają wydalanie kwasu moczo- wego z moczem. Wysycają układ transportujący kwasy organiczne w kanaliku bliższym, przez co ha- mują zwrotne wchłanianie kwasu moczowego. Podawane w małych dawkach powodują zahamowanie tylko wydzielania kwasu moczo- wego i jego zmniejszone wydalanie, co może prowadzić do napadu dny. U chorych z kamicą moczanową leki urykozuryczne są przeciwwskaza- ne.

W leczeniu dny moczanowej zna- lazły również zastosowanie leki bio- logiczne, rekomendowane zwłaszcza w przypadku braku skuteczności innego leczenia lub przy istnieniu przeciwwskazań do określonej far- makoterapii. Ponieważ dochodzi do zwiększonej aktywacji granulo- cytów obojętnochłonnych i ich gro- madzenia się w jamie stawowej pod wpływem IL-1, podjęto badania doty- czące zastosowania anakinry w na- padach dny moczanowej [9, 14]. Lek ten prowadził do szybkiej poprawy u chorych, u których standardowa terapia była nieefektywna [15]. W ba- daniach klinicznych potwierdzono skuteczność przeciwciał przeciwko

IL-1β w zapobieganiu aktywacji re- ceptora IL-1, uzyskując wygaszenie napadu moczanowej [16].

Należy także podkreślić, że ze względu na możliwość odkładania się złogów moczanu sodu podczas pierwszych miesięcy leczenia ma- jącego na celu obniżenie stężenia kwasu moczowego powinno się stosować leczenie zapobiegające wystąpieniu napadów dny – po- przez włączenie kolchicyny w daw- ce 0,5–1 mg/dobę lub niesteroido- wych leków przeciwzapalnych [12].


Leczenie ostrego ataku dny moczanowej


Leczenie w przypadku ataku dny po- winno być podjęte jak najszybciej – najlepiej od razu lub w ciągu kilku godzin (do 24 godzin) od jego wy- stąpienia (tab. 3). Błędem w sztuce jest przerywanie stosowanego do- tychczas leczenia zmniejszającego stężenie kwasu moczowego [3, 7].

Lekiem z wyboru w leczeniu ostrego napadu dny jest kolchicyna – alkaloid z zimowitu jesiennego (Colchicum autumnale). Kolchicyna wiąże z dużym powinowactwem białka mikrotubul i upośledza ich funkcję, przez co hamuje wrzecio- no podziałowe i procesy mitozy. W ostrym napadzie wygasza reakcję zapalną neutrofilów i makrofagów; w konsekwencji nie dochodzi do uwalniania cytokin indukujących objawy kliniczne. Kolchicynę po- daje się doustnie w dawce 0,5 mg/ dobę, do dawki maksymalnej 8 mg/ dobę [12].

Podczas ataku dny moczanowej stosuje się również niesteroidowe leki przeciwzapalne, które hamują syntezę prostaglandyn. W przy- 

padku zajęcia jednego lub niewielu stawów można podać glikokortyko- steroidy dostawowo, ale najpierw należy wykluczyć septyczne zapa- lenie stawów. Skuteczne jest rów- nież podanie doustne tych leków – okresowo nawet dużych dawek prednizonu, do 20–30 mg/dobę ze stopniową redukcją dawki. Dawka glikokortykosteroidów powinna być zredukowana do wyjściowej w cią- gu 10–14 dni od chwili ustąpienia napadu. Nagłe odstawienie gliko- kortykosteroidów może powodować „efekt odbicia” (rebound attack) oraz wiele innych działań ubocznych typowych dla tych leków. Należy także podkreślić, że nie ma wystar- czających dowodów potwierdzają- cych skuteczność glikokortykoste- roidów w zapobieganiu kolejnym napadom dny. W ostrym okresie należy unikać podawania leków moczopędnych, które są najczęstszą przyczyną wywołania napadu dny moczanowej u osób starszych [17].


Leczenie chorób współistniejących z dną


Hiperurykemia często współwystę- puje z zespołem metabolicznym, co zazwyczaj wynika z obecności tzw. otyłości trzewnej oraz towarzyszą- cej hiperleptynemii [18]. Ponadto sama hiperinsulinemia oraz insu- linooporność powodują obniżenie klirensu nerkowego kwasu moczo- wego, któremu często towarzyszy upośledzona tolerancja glukozy [19]. Natomiast rozpoznana cukrzy- ca zwykle wiąże się z normalizacją lub zmniejszeniem stężeń kwasu moczowego, ponieważ hiperglike- mia działa urykozurycznie, upośle- dzając reabsorpcję kwasu moczo- wego. Zaburzenia lipidowe takie jak wysokie stężenia cholesterolu we frakcji LDL oraz triglicerydów należą do czynników ryzyka rozwo- ju dny moczanowej, głównie u osób po 50. r.ż. [20].

Zależność hiperurykemii oraz nadciśnienia tętniczego jest wza- jemna. Zarówno podwyższone stę- żenie kwasu moczowego zwiększa ryzyko rozwoju nadciśnienia tęt- niczego (co potwierdziły badania Framingham Study) oraz progresji niewydolności nerek, jak i samo nadciśnienie tętnicze jest czynni- kiem odpowiedzialnym za zmniej- szenie klirensu nerkowego kwasu moczowego (co wynika ze zmniej- szenia przesączania kłębuszkowe- go, zwiększonej absorpcji zwrotnej

sodu, przeciwtransportu litowo-so- dowego oraz insulinooporności) [21]. Dodatkowo sama hiperurykemia stanowi czynnik proaterogenny (na- sila agregację płytek oraz zmniejsza syntezę tlenku azotu w obrębie en- dotelium) [18]. W przypadku współ- istniejącego nadciśnienia tętniczego oraz dny moczanowej dobre efekty daje zastosowanie allopurynolu [21].


Podsumowanie


Niestety, leczenie dny moczano- wej jest zwykle niewystarczające. U wielu pacjentów utrzymują się wysokie stężenia kwasu moczowe- go w surowicy, a napady pojawia- ją się często. Co więcej, stosowane małe dawki leków (NLPZ, kolchicyny lub glikokortykosteroidów) prze- dłużają napad. Sama profilaktyka tej choroby polegająca na edukacji chorego (dotyczącej przebiegu cho- roby, możliwości dietoterapii, a tak- że umiejętności podjęcia samemu szybkiego leczenia podczas ataku dny jeszcze przed kontaktem z leka- rzem) budzi wiele zastrzeżeń. Wed- ług nowych wytycznych w zakresie leczenia dny moczanowej należy stosować terapię do uzyskania celu (treat to target). Poznanie mechani- zmów molekularnych umożliwia zastosowanie leków biologicznych w przebiegu tej choroby. Ze wzglę- du na to, że wysokie stężenia kwa- su moczowego obserwuje się także w przypadku zespołu metabolicz- nego oraz chorób nerek, poszukuje się nowych możliwości terapii dny, które nie będą powodowały działań ubocznych czy interakcji z innymi lekami, stosowanymi w chorobach współistniejących. Możliwości wy- korzystania nowych chemiotera- peutyków oraz badania nad nimi budzą duże zainteresowanie nie tyl- ko wśród lekarzy, ale również wśród koncernów farmaceutycznych. 


 

Piśmiennictwo

 


 

 1. So A. Developments in the scientific and clinical understanding of gout. Arthritis Res Ther 2008; 10: R221.

 2. Khanna D., Fitzgerald J.D., Khanna P.P. i wsp. 2012 American College of Rheumatology guidelines for management of gout. Part 1: systematic non­ pharmacologic and pharmacologic therapeutic approaches to hyperuricemia. Arthritis Care Res 2012; 64: 1431–1446.

 3. Khanna D., Khanna P.P., Fitzgerald J.D. i wsp. 2012 American College of Rheumatology guidelines for management 


  of gout. Part 2: therapy and anti­ inflammatory prophylaxis of acute gouty arthritis. Arthritis Care Res 2012; 64: 1447–1461.

  1. Zhang W., Doherty M., Pascual E. i wsp.

   Eular evidence based recommendations for gout. Part I: Diagnosis. Report of a task force of the standing committee for international clinical studies including therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis 2006; 65: 1301–1311.

  2. Zhu Y., Pandya B.J., Choi H.K. Prevalence of gout and hyperuricemia in the US general population: The National Health and Nutrition Examination Survey 2007– 2008. Arthritis Rheum 2011; 63: 3136– 3141.

  3. Freedman D.S., Williamson D.F., Gunter E.W. i wsp. Relation of serum uric acid to mortality and ischemic heart disease. The NHANES I Epidemiologic Follow­Up Study. Am J Epidemiol 1995; 141: 637– 644.

  Sivera F., Andrés M., Carmona L. i wsp.

  Multinational evidence­based recommendations for the diagnosis and management of gout: integrating systematic literature review and expert opinion of a broad panel of rheumatologists in the 3e initiative. Ann Rheum Dis, doi:10.1136/ annrheumdis-2013-203325.

  Martinon F., Pétrilli V., Mayor A., Tardivel A., Tschopp J. Gout­associated uric acid crystals activate the NALP3 inflammasome. Nature 2006; 440 (7081): 237–241.

  Schumacher H.R., Evans R.R., Saag K.G. i wsp. Rilonacept (Interleukin­1 Trap) for prevention of gout flares during initiation of uric acid­lowering therapy: Results from a phase III randomized, double­ blinded, placebo­controlled confirmatory efficacy study. Arthritis Care Res 2012; 64: 1462– –1470.

  Nuki G. An appraisal of the 2012 American College of Rheumatology 


 

» Konferencje

 • IV Forum Reumatologiczne

  IV Forum Reumatologiczne

  IV Konferencja
  "Forum Reumatologiczne - 2019"

  Hotel Almond, ul. Toruńska 12

  28–29 czerwca 2019 r. Gdańsk

  » zobacz więcej
 • VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  "VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019"

  Toruń

  20–21 września 2019 roku

  » zobacz więcej

» Współpraca

The Journal of Rheumatology

The Journal of Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Clinical Rheumatology

International Journal of Clinical Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Rheumatic Diseases

International Journal of Rheumatic Diseases
» zobacz więcej
Opinie ekspertów | Temat miesiąca | Wykłady | Numer bieżący | Konsultacje w reumatologii | Numery archiwalne | Redakcja | Prenumerata | Czytelnia | Praktyka lekarska | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne