Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
 • Prof. Piotr Wiland <br> dr n. med. Ewa Morgiel

  Prof. Piotr Wiland
  dr n. med. Ewa Morgiel

  Inhibitory JAK spojrzenie w przyszłość farmakoterapii chorób reumatycznych • Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Patomechanizm zapalny w rzs z uwzględnieniem punktu uchwytu leków biologicznych i leków syntetycznych celowanych

 • dr Patryk Woytala

  dr Patryk Woytala

  Autoimmunologiczna choroba ucha wewnętrznegoProf. nadzw. dr hab n. med. Piotr WILAND

Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

UM we Wrocławiu

Postępowanie we wtórnej amyloidozie

Zapis wykładu wygłoszonego w Poznaniu 17 listopada 2007 r.

 

  

I. Definicja

Amyloidoza (skrobiawica) stanowi grupę chorób charakteryzujących się pozakomórkowym odkładaniem się substancji białkowej zwanej amyloidem w jednym lub wielu narządach.

 

 

II. Klasyfikacja i etiopatogenzeza amyloidozy

 

Klasyfikacja amyloidozy opiera się na:

 • rodzaju białka tworzącego złogi;
 • rozległości zmian (miejscowa lub uogólniona amyloidoza);
 • określeniu nabytego lub wrodzonego charakteru zmian.

 

Rodzaj amyloidozy warunkuje zespół objawów klinicznych (tab. 1.)

Substancje prekursorowe w amyloidozie typu AA:

 • białko amyloidu A jest polipeptydem, który wywodzi się z białka ostrej fazy zwanego serum amyloid A (SAA);
 • SAA jest produkowane w wątrobie i makrofagach;
 • aby doszło do tworzenia się amyloidu AA (produktu degradacji SAA), konieczne jest długotrwałe utrzymywanie się zwiększonych stężeń SAA we krwi.

 

 

Kaskada tworzenia się amyloidu

Bodziec zapalny↓

Białka ostrej fazy – CRP, SAA ↓

Kompleks SAA-HDL ↓

Pobierany przez makrofagi ↓

Przechodzenie do obszarów bogatych w makrofagi ↓

Odkładanie się amyloidu AA ↓ wraz z: glikozaminoglikanami, serum amyloid P (SAP), Amyloid-Enhancing Factor i innymi

 

 

 

III. Diagnostyka amyloidozy

 

Miejsca biopsji w kierunku amyloidu:

 • biopsja aspiracyjna tkanki tłuszczowej (BATT),
 • biopsja dziąsła lub ślinianki,
 • biopsja w trakcie endoskopii (błona podśluzowa żołądka lub dwunastnicy),
 • biopsja odbytnicy (błona podśluzowa),
 • biopsja mięśni i nerwu strzałkowego,
 • biopsja nerki.

 

Biopsja aspiracyjna:

 • 10 ml strzykawką umieszczoną w specjalnej rączce, umożliwiającej uzyskanie podciśnienia;
 • pobiera się z dwóch miejsc po obu stronach okolicy przypępkowej,
 • procedura trwa 15–60 sekund.

 

Diagnostyka obejmuje:

 • barwienie czerwienią Kongo,
 • złogi amyloidu oceniane w rozmazie (badanie cytologiczne),
 • większą ilość tkanki tłuszczowej z bloczków parafinowych – skrawa się seryjnie bloczki, barwi się czerwienią Kongo (badanie histopatologiczne),
 • dla potwierdzenia amyloidozy typu AA tkanka może zostać poddana badaniu immunocytochemicznemu z użyciem przeciwciała reagującego w metodzie ELISA z amyloidem AA.

 

Interpretacja wyników badań:

 • badanie cytologiczne,
 • badanie histopatologiczne,
 •  amyloid ujemny,
 • amyloid słabo dodatni,
 • amyloid dodatni,
 • badanie w kierunku amyloidu A (ujemny wynik nie wyklucza innego typu amyloidu).

 

Uzupełniające metody diagnostyczne amyloidozy:

 • scyntygrafia z użyciem znacznika 123 I surowiczego amyloidu P (SAP) – wychwytywany w miejscu odkładania się amyloidu;
 • metoda ilościowego oznaczania stężenia białka amyloidu A w tkance tłuszczowej;  ocenia stopień infiltracji tkanki tłuszczowej złogami amyloidu, dając sposobność monitorowania postępu lub regresji choroby;

 

Choroby prowadzące do amyloidozy wtórnej:

 • RZS – 33%,
 • młodzieńcze IZS – 17%,
 • inne przewlekłe zapalne choroby stawów – 10%,
 • choroba Crohna – 5%,
 • rozstrzenie oskrzeli – 5%,
 • gruźlica – 1%,
 • zapalenie szpiku kostnego – 1%,
 • inne przewlekłe infekcje – 8%,

– narkomani: infekcje po iniekcjach dożylnych – 4%

– powikłania paraplegii: owrzodzenia, odleżyny, zakażenia układu moczowego – 2%,

 • rodzinna gorączka śródziemnomorska (FMF) – 5%,
 • zespoły okresowych gorączek – 4%,
 • choroby nowotworowe – 1%,
 • choroba Castlemana – 2%,
 • vasculitis – 1%,
 • przyczyny nieznane – 6%,

 

 

 

IV. Symptomatologia amyloidozy typu AA

 

Objawy nerkowe w amyloidozie typu AA przy stawianiu rozpoznania (według Lachmanna):

 • 97% – występował białkomocz >0,5 g/24 h i/lub kreatynina >1,5 mg/dL (częściej białkomocz);
 • 11% chorych – schyłkowa niewydolność nerek;
 • 25% chorych – kreatynina >3,0 mg/dL;
 • średnio białkomocz u chorych niewymagających dializy – 3,9 g/24 h.

 

Objawy pozanerkowe w amyloidozie typu AA przy stawianiu rozpoznania (wg Lachmanna):

 • 9% – hepatomegalia, ale u 23% wzmożone gromadzenie znacznika w scyntygrafii SAP;
 • aktywność fosfatazy alkalicznej zwiększona 1,5 x u 21 chorych ze wzmożonym wychwytem w wątrobie, ale i u 25 chorych z prawidłowym wychwytem – wskaźnik zapalenia (SAA 51 mg/L);
 • tylko u jednego chorego niewydolność serca, zaś u 2 – wzmożony wychwyt SAP w sercu;
 • zmiany w przewodzie pokarmowym niemożliwe do oceny w scyntygrafii;
 • u 99% wychwyt w śledzionie – wzrost ryzyka poważnych zakażeń;
 • u żadnego pacjenta nie stwierdzono neuropatii w zakresie układu wegetatywnego z hipotensją ortostatyczną;
 • leczenie substytucyjne z powodu niewydolności nadnerczy – 5 chorych, ale wzmożony wychwyt w nadnerczach – 41%.

 

 

V. Prognoza

 

Czas przeżycia pacjentów ze stwierdzonymi złogami amyloidu zależy od metodologii zbierania danych i kwalifikacji chorych pod kątem wykonania badań w kierunku amyloidozy. Jeśli podstawową metodą badania jest BATT, wtedy rezultaty obejmują często grupę chorych bez zmian narządowych i oczywiście czas przeżycia w tej grupie jest znacznie dłuższy. Jeśli natomiast podstawą do wykonania badania w kierunku amyloidozy jest już obecna dysfunkcja nerek (białkomocz lub zwiększenie stężenia kreatyniny), wtedy chorzy reprezentują bardziej zaawansowaną postać amyloidozy.

 

Perspektywa rozwoju amyloidozy:

 • utrzymywanie się prawidłowych stężeń SAA (poniżej 10 mg/L) sprzyja częstszej regresji złogów amyloidu, stabilizacji funkcji nerek, jak i występowaniu korzystniejszych wskaźników 10-letniego przeżycia w porównaniu z chorymi ze stale utrzymującymi się stężeniami SAA powyżej 50 mg/L;
 • stałe umiarkowane wytwarzanie prekursora SAA może spowodować, że będzie utrzymywała się równowaga pomiędzy odkładaniem się i usuwaniem złogów amyloidu.

 

Prognoza amyloidozy AA w obserwacji Lachmanna:

 • rednia obserwacja od rozpoznania – 86 miesięcy;
 • zmarło 163 (44%) chorych – średni czas przeżycia to 133 miesiące;
 • względne ryzyko śmierci:

– 1 x gdy SAA<4 mg/l,

– 4 x gdy 4 mg/L <SAA <9 mg/L ,

– 18 x gdy SAA >155 mg/L;

 • czynniki zwiększające śmiertelność: starszy wiek, schyłkowa niewydolność nerek;
 • czynniki zmniejszające śmiertelność: dowód na regresję zmian scyntygraficznych oraz współistnienie zespołu okresowych gorączek

 

Prognoza przy stwierdzeniu złogów amyloidu bez objawów klinicznych

Wyniki badań autorów hiszpańskich na grupie 313 chorych na RZS dowiodły, że:

 • u 16,7% wykazano w pierwszym badaniu BATT złogi amyloidu;
 • 73% ze stwierdzonymi złogami amyloidu pozostawało przez okres średnio 6,7 lat nadal bez objawów nefropatii, w tym 10 osób obserwowano przez >10 lat.

 

Czynniki ryzyka amyloidozy objawowej wg Gomeza i wsp.:

 • obecność znacznych ilości złogów amyloidu w próbce badanej może być uważana za jeden z czynników ryzyka, choć nie jest to rozstrzygające w każdym indywidualnym przypadku;
 • utrzymująca się stale aktywność RZS jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju amyloidozy;
 • współistnienie chorób układu oddechowego.

 

 

VI. Leczenie amyloidozy

 

Terapia obejmuje:

 • zapobieganie syntezie prekursorów białek amyloidu, by uniknąć dalszego tworzenia włókien.
 • zapobieganie konfigurowaniu się prekursorów i białek amyloidu w strukturę włókienkową – diflunisal – w rodzinnej amyloidozie. TTR – wiąże miejsce wiązania tetrameru TTR.
 • destabilizację włókien fibrylowych amyloidu.

 

Zapobieganie syntezie prekursorów białek amyloidu

 • FMF – kolchicyna;
 • RZS, MIZS – chlorambucyl, cyklofosfamid, metotreksat, anty-TNF, anakinra;
 • choroba Crohna – operacje, infliksymab, adalimumab, leki immunosupresyjne;
 • okresowe gorączki:

- TRAPS (TNF- receptor- associated periodic fever syndrome) – 2%; leczymy anty-TNF;

– zespół Muckle-Wells – 1%; leczenie antagonistą receptora IL-1;

– Hyper-IgD – 0,5%; leczenie antagonistą receptora IL-1 i anty-TNF.

 

Destabilizacja włókien fibrylowych amyloidu:

 • szybsze oczyszczenie organizmu z SAP (serum amyloid P) przez wątrobę – zmniejsza się krążący SAP w organizmie, co wpływa na zmniejszenie jego zawartości w amyloidzie;
 • eprodisiate – wiąże się z miejscami wiązania glikoaminoglikanów do włókien fibrylowych i destabilizuje je w tkankach – regresja złogów.

 

Wpływ LMPC na amyloidozę

Badania własne objęły 121 chorych na RZS.

 

Ujemny wynik biopsji:

 • 45% chorych brało MTX,
 • >1 LMPC – 53,5%.

 

Dodatni wynik biopsji:

 • 20% chorych brało MTX,
 • >1 LMPC – 25,7%

 

Zalecenia

Gdy stwierdza się złogi amyloidu w BATT, chorzy powinni być stale monitorowani, gdyż objawy nefropatii mogą się rozwinąć w różnym okresie czasu. Bardziej intensywna obserwacja powinna dotyczyć pacjentów z czynnikami ryzyka ujawnienia się nefropatii w przebiegu amyloidozy. Należy dążyć do intensywnego leczenia LMPC.

 

„Przegląd Reumatologiczny” 2008, nr 1 (19), s. 2, 5.

 

» Konferencje

 • IV Forum Reumatologiczne

  IV Forum Reumatologiczne

  IV Konferencja
  "Forum Reumatologiczne - 2019"

  Hotel Almond, ul. Toruńska 12

  28–29 czerwca 2019 r. Gdańsk

  » zobacz więcej
 • VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  "VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019"

  Toruń

  20–21 września 2019 roku

  » zobacz więcej

» Współpraca

The Journal of Rheumatology

The Journal of Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Clinical Rheumatology

International Journal of Clinical Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Rheumatic Diseases

International Journal of Rheumatic Diseases
» zobacz więcej
Opinie ekspertów | Temat miesiąca | Wykłady | Numer bieżący | Konsultacje w reumatologii | Numery archiwalne | Redakcja | Prenumerata | Czytelnia | Praktyka lekarska | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne